Jurusan Manajemen E-books

Archaeology

Download E-books Handbuch der Keilschriftliteratur, Bd. II: Supplement zu Band I. Anhang: Zur Kuyunjik-Sammlung PDF

By Rykle Borger

Število novih objavljenih klinopisnih tekstov (po večini ohranjenih na glinastih ploščicah) naglo narašča. Obenem se, sicer znatno počasneje, množi število delovnih asirioloških proučevalcev kakor tudi njihovih člankov in razprav. Število interesentov, ki so vabljeni okay načeloma vsakoletnim mednarodnim delovnim srečanjem (Rencontres Assyriologiques Internationales) se približuje številu 500, včasih pa to število celo presega. Pri vsem tem nastaja zlasti za mlajše interesente velika težava v tem, kako pregledati in obvladovati vsebino doslej objavljenih tekstov ter dognanj strokovne literature.

Rykle Borger (okr. R. B.), ordinarij za asiriologijo na univerzi v Göttingenu, zasluži iskreno zahvalo nas vseh, starejših in mlajših asirioloških interesentov, da je s tem svojim repertorijem v veliki meri izpolnil občutno vrzel. Njegov priročnik našteva sumerske ter akadske ( = asirske in babilonske) klinopisne tekste in ustrezno literaturo. Prvi zvezek obsega gradivo, objavljeno do maja 1966, drugi zvezek pa do julija 1974. Niso pa pri tem upoštevani klinopisni viri, napisani v elamskem, perzijskem, urartejskem, huritskem, hetitskem, luvijskem, ugaritskem in aramejskem jeziku. Avtor, ki je rodom Nizozemec, s ponosom ugotavlja, da so bili prvi klinopisni teksti tiskani leta 1711 v Amsterdamu (Cornelis de Bruins reizen over Moskovie door Persie en Indie. — Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient). Zato priročnik zajema skoro 250 letno obdobje; kajpak pretežni del gradiva je iz zadnjega stoletja, in sicer po razvozljanju (babilonskega) klinopisa okoli leta 1857. Občudovanje in priznanje zasluži prizadevnost
avtorja, ki je gradivo za prvi zvezek zbiral 17 allow, od tega je šest allow posvečal njegovi dovršitvi, nadaljnjih enajst allow pa dovršitvi drugega zvezka, ki ga avtor v naslovu označuje predvsem kot dopolnilo (Supplement) okay prvemu zvezku. V njem se poseben obširen dodatek (str. 331—395) nanaša na zbirko ploščic, izkopano v Ninivah ( = grič Kujundžik). V veliki meri je R. B. dosegel cilj svojega dela. Asiriologom, zlasti mlajšim je podal delo, ki ga je bil sam pri svojem študiju zelo pogrešal in ki bi bilo moglo njemu študij asiriologije za več enable skrajšati (I. zv., str. VII). Pri tem odkrito priznava, da je njegov repertorij še v marsičem vsebinsko nepopoln; odklanja pa misel, da bi razen svojega drugega zvezka objavljal se nadaljnje dopolnilne zvezke. Pač pa izreka upanje, da bo čez kakih 10 ali 12 enable po intenzivnem nadaljnjem proučevanju virov mogel po takratnem stanju asiriologije objaviti svoj novi in enotni ustrezni repertorij (II. zv., str. IX).

V prvem in v drugem zvezku našteva avtor po abecednem redu posamezne pisce, naslove njihovih izdaj virov, člankov, razprav in morebitne ocene. Če primerjam npr. odstavka za P. Koschakerja, J. Klimo, vidim, da bo napovedana nova, druga redakcija prinesla vsaj ponekod še precej izpopolnitev.

Najtanjši tretji zvezek ima dva dela. Prvi razporeja v 116 paragrafih po avtorjih sumerske in akadske tekste ter njihove strokovne obdelave. V tretjem zvezku so posamezna gesla razporejena po vsebinskem vidiku, in šele v njihovem okviru se eventualno vrstijo imena avtorjev. Omejiti se moramo na najbolj značilne skupine.

Začetek tvorijo splošna gesla (§§ 1—3: bibliografija; zbirke prevedenih tekstov katalogi in muzejski vodiči). Izredno obilni (str. 2—36) so kraljevski napisi (§§23-27). Obširni sta tudi skupini, ki zajemata listine (§§28—45) in pisma (§§46—60) Precej obsežni so literarni teksti: najprej sumerski (§§ 61—76), za njimi akadski (§§ 77—83). Paralelno so razporejeni sumerski in akadski rituali (§§ 84s). Raztegnjena so gesla: mantika (§91), vokabularji in slovniški teksti (§§ ninety two s). Podrobno razčlenjena so gesla o posameznih znanostih (§§ one zero one ss) kakor o matematiki in metrologiji, astronomiji, medicini, kemiji, hippologiji, geografiji, muzikalnih tekstih, da naštejemo vsaj nekaj najbolj značilnih primerov.

Krajši del knjige navaja sekundarno literaturo, kajpak po izbiri (133—163 strani = §§ 117—145). Tako je tu obravnavana literatura npr. za akadsko leksikografijo (§§ 117 s), slovnico (§§ 119 s), za hrestomatijo (§§ 122 s), osebna imena avtorjev (§§ 124s). Končuje se z imeni avtorjev o izkopavanjih in z zgodovino asiriologije (§§144 s).

Avtorju velja naša iskrena zahvala za veliki napor, ki bo nedvomno močno olajševal asiriološki študij. Želim, da bi mogel uresničiti svoj veliki načrt in v bližnji bodočnosti v enotnem, še izpopolnjenem repertoriju klinopisne literature zajeti kolikor mogoče celokupno klinopisno literaturo!

Show description

Read or Download Handbuch der Keilschriftliteratur, Bd. II: Supplement zu Band I. Anhang: Zur Kuyunjik-Sammlung PDF

Best Archaeology books

Neandertals and Modern Humans in Western Asia

During this attention-grabbing quantity, the center Paleolithic archaeology of the center East is dropped at the present debate at the origins of smooth people. those accrued papers assemble the main up to date archaeological discoveries of Western Asia - a area that's frequently overshadowed by means of African or eu findings - however the basically sector on the planet the place either Neandertal and early glossy human fossils were chanced on.

A Remarkable Collection of Babylonian Mathematical Texts: Manuscripts in the Schøyen Collection: Cuneiform Texts I (Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences)

The e-book analyzes the mathematical drugs from the personal selection of Martin Schoyen. It comprises analyses of drugs that have by no means been studied ahead of. this offers new perception into Babylonian realizing of refined mathematical gadgets. The publication is thoroughly written and arranged. The pills are labeled in accordance with mathematical content material and goal, whereas drawings and images are supplied for the main fascinating pills.

A Dictionary of Ancient Near Eastern Architecture

This Dictionary provides a finished survey of the full diversity of historic close to japanese structure from the Neolithic around huts in Palestine to the enormous temples of Ptolemaic Egypt. Gwendolyn Leick examines the improvement of the primary varieties of historic structure inside their geographical and ancient context, and describes positive aspects of significant websites akin to Ur, Nineveh and Babylon, in addition to the various lesser-known websites.

The Archaeology of Identity: Approaches to Gender, Age, Statues, Ethnicity and Religion

Bringing jointly a wealth of scholarship which gives a special built-in method of id, The Archaeology of identification provides an summary of the 5 key parts that have lately emerged in archaeological social idea: * gender* age* ethnicity* faith * prestige. this wonderful ebook stories the study heritage of every parts, different ways that every one has been investigated, and provides new avenues for learn and exploring the connections among them.

Additional info for Handbuch der Keilschriftliteratur, Bd. II: Supplement zu Band I. Anhang: Zur Kuyunjik-Sammlung

Show sample text content

Rated 4.95 of 5 – based on 11 votes